The Tech Race
The Tech Race

重傷防止に役立つスキーエアバッグ

アクシデントを検知し、スキーヤーを軟着陸へ導く安全テクノロジーを紹介。

The Tech Race
The Tech Race

重傷防止に役立つスキーエアバッグ

アクシデントを検知し、スキーヤーを軟着陸へ導く安全テクノロジーを紹介。