ओपनिंग सेरेमनी - सेरेमनी | टोक्यो 2020 रिप्ले

टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी 23/07/2021 को ओलंपिक स्टेडियम, टोक्यो में हुई।

ओपनिंग सेरेमनी - सेरेमनी | टोक्यो 2020 रिप्ले

टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी 23/07/2021 को ओलंपिक स्टेडियम, टोक्यो में हुई।