Julyana AL-SADEQ

ヨルダン JOR

テコンドー

  • 初出場
    東京2020
  • 生年
    1994年
オリンピック実績

オリンピック実績

続きを見る
オリンピック実績
結果 種目 競技

東京2020

#=11
Women -67kg
Women -67kg Taekwondo