IRI बनाम CZE - पुरुषों का प्रारंभिक - बास्केटबॉल | टोक्यो 2020 रिप्ले

प्रारंभिक दौर का ये खेल 25/07/2021 को सैतामा के सैतामा सुपर एरिना में हुआ। फाइनल स्कोर: CZE 84:78 IRI

IRI बनाम CZE - पुरुषों का प्रारंभिक - बास्केटबॉल | टोक्यो 2020 रिप्ले

प्रारंभिक दौर का ये खेल 25/07/2021 को सैतामा के सैतामा सुपर एरिना में हुआ। फाइनल स्कोर: CZE 84:78 IRI