Anatoli TROSHCHENKOV

Soviet Union SUN

  • Year of Birth
    1929